แผนการจัดการความรู้ กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์พื้นฐาน บริหารการพยาบาล เรื่อง การพัฒนาทักษะทางปัญญา ด้าน การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปี 4 ในการสอบขึ้นทะเบียนวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ

แผนการดำเนินงานการความรู้ ด้านการวิจัยการเรียนการสอน วิทยาลั

» Read more

แผนการจัดการความรู้ กลุ่มวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช เรื่อง การพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยการสะท้อนคิด เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรายวิชาจิตเวชศาสตร์

แผนการดำเนินงานการความรู้ ด้านการวิจัยการเรียนการสอน วิทยาลั

» Read more

แผนการจัดการความรู้ กลุ่มวิชาพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ร่วมกับกลุ่มวิชาสูติศาสตร์ เรื่อง การพัฒนากระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้โดยวิธีการสะท้อนคิด

แผนการดำเนินงานการความรู้ ด้านการวิจัยการเรียนการสอน วิทยาลั

» Read more

รายงานการประชุมอาจารย์ ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเรียนการสอนแบบ Active learning

รายงานการประชุมอาจารย์ ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ

» Read more
1 2