การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราฃฃนนีตรัง

(Knowledge? Management ; KM)

การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีตรัง มีการดำเนินการตามแนวคิด ดังนี้

What is Knowledge?

ความรู้ คือ บทสรุปของความเข้าใจเนื้อหาเป็นความจริง ผ่านการพิสูจน์และทดลอง??? สามารถตั้งเป็นกฎ นำไปปฏิบัติงานได้จริง หรือสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถ?????? ทำนายผลได้

What is knowledge Management?

การจัดการความรู้ คือ การดึงเอาความรู้ที่กระจัดกระจาย ฝังอยู่ทั่วไปภายในองค์กรออกมารวบรวมและแบ่งกลุ่ม จัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสู่ ?????????องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

การจัดการความรู้…คือ?

การจัดการความรู้…คือ การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้าง

เป็นความรู้? มีการแบ่งปัน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่องค์กรต้องดำเนินการในลักษณะที่บูรณาการอยู่ในกิจกรรมหรืองานประจำ? ต้องไม่ทำให้สมาชิกขององค์กรรู้สึกว่ามีภาระเพิ่มขึ้น

การจัดการความรู้? เพื่อการบรรลุเป้าหมาย?? 4? ประการ

A งาน

A การพัฒนาคน

A พัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

A ความเป็นชุมชน? เป็นหมู่คณะ? ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน

องค์ประกอบของการจัดการความรู้

A คน ;? สำคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

A เทคโนโลยี ; ??? เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา? จัดเก็บ? แลกเปลี่ยน? รวมทั้งนำความรู้ไปใช้อย่างง่ายและรวดเร็ว

A กระบวนการความรู้ ;?????????? เป็นการบริหารจัดการเพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้? ทำให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม

ความรู้มี 4 ระดับ

1. Know-what??? เป็นความรู้เชิงทฤษฎี
2. Know-how? เป็นความรู้เชิงปฏิบัติ

3. Know-why เป็นความรู้เชิงเหตุผล มีการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้
4. Care-why เป็นความรู้เชิงสร้างสรรค์ คิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง

Type of Knowledge

Tacit Knowledge: คือ ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลที่ได้มาจากประสบการณ์และความสามารถส่วนตัว ยากที่จะเขียนหรืออธิบายออกมาได้ เช่น ให้บอกวิธีในการว่ายน้ำ,วิธีการวาดรูปให้สวย, วิธีการตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะหน้าใดๆ ที่เกิดขึ้น

Embedded Knowledge: คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ภายในองค์กร

Explicit Knowledge: คือ ความรู้ที่สามารถอธิบายหรือเขียนออกมาได้โดยง่าย เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *