กระบวนการจัดการความรู้

กระบวนการจัดการความรู้

km11

km22

km33

?หัวปลา? (Knowedge VisionKV)?? หมายถึง ส?วนที่เป?นเป?าหมาย วิสัยทัศน? หรือทิศทางของการจัดการความรู? โดยก?อนที่จะทําจัดการความรู? ต?องตอบ ให?ได?ว?า ?เราจะทํา KM

ไปเพื่ออะไร ?? โดย ?หัวปลา? นี้จะต?องเป?นของ ?คุณกิจ? หรือ? ?ผู?ดําเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี ?คุณเอื้อ? และ ?คุณอํานวย? คอยช?วยเหลือ

?ตัวปลา? (Knowledge SharingKS) เป?นส?วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู?ถือว?าเป?นส่วนสําคัญ ?คุณอํานวย? จะมีบทบาทมากในการช?วยกระตุ?นให? ?คุณกิจ? มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู?โดยเฉพาะความรู?ซ?อนเร?นที่มีอยู?ในตัว ?คุณกิจ? พร?อมอํานวยให?เกิดบรรยากาศในการเรียนรู?แบบ?? เป?นทีม ให?เกิดการหมุนเวียน? ความรู? ยกระดับความรู? และเกิดนวัตกรรม

?หางปลา? (Knowledge AssetsKA) เป?นส?วนของ ?คลังความรู?? หรือ ?ขุมความรู?? ที่ได?จากการเก็บสะสม ?เกร็ดความรู?? ที่ได?จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู? ?ตัวปลา?ซึ่งเราอาจเก็บส?วนของ ?หางปลา? นี้ด?วยวิธีต?างๆ เช?น ICT ซึ่งเป?นการสกัดความรู?ที่ซ?อนเร?นให?เป?นความรู?ที่เด?นชัด นําไปเผยแพร?และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช? พร?อมยกระดับต?อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *