แผนการจัดการความรู้ กลุ่มวิชาพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ร่วมกับกลุ่มวิชาสูติศาสตร์ เรื่อง การพัฒนากระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้โดยวิธีการสะท้อนคิด

แผนการดำเนินงานการความรู้ ด้านการวิจัยการเรียนการสอน วิทยาลั

» Read more

สรุป การประชุมกลุ่มย่อยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

สรุป การประชุมกลุ่มย่อยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น การเข

» Read more

รายงานการประชุมอาจารย์ ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเรียนการสอนแบบ Active learning

รายงานการประชุมอาจารย์ ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ

» Read more
1 11 12 13 14 15