แผนการจัดการความรู้ กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์พื้นฐาน บริหารการพยาบาล เรื่อง การพัฒนาทักษะทางปัญญา ด้าน การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปี 4 ในการสอบขึ้นทะเบียนวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ

แผนการดำเนินงานการความรู้ ด้านการวิจัยการเรียนการสอน วิทยาลั

» Read more

แผนการจัดการความรู้ กลุ่มวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช เรื่อง การพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยการสะท้อนคิด เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรายวิชาจิตเวชศาสตร์

แผนการดำเนินงานการความรู้ ด้านการวิจัยการเรียนการสอน วิทยาลั

» Read more

แผนการจัดการความรู้ กลุ่มวิชาพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ร่วมกับกลุ่มวิชาสูติศาสตร์ เรื่อง การพัฒนากระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้โดยวิธีการสะท้อนคิด

แผนการดำเนินงานการความรู้ ด้านการวิจัยการเรียนการสอน วิทยาลั

» Read more

สรุป การประชุมกลุ่มย่อยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

สรุป การประชุมกลุ่มย่อยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น การเข

» Read more
1 2 3 4