รายงานการประชุมอาจารย์ ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเรียนการสอนแบบ Active learning

รายงานการประชุมอาจารย์ ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ

» Read more

การจัดการความรู้ประเด็นการผลิตบัณฑิต เรื่อง รูปแบบการสอน ที่มีประสิทธิภาพ (ปี 2555) ต่อเนื่องมาจากปี 2554

? ? ? ? ? ? วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สรุปผลการจัดการควา

» Read more
1 2 3 4