รายงานสรุปขุมความรู้จากการจัดการความรู้ใน โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 รายงานสรุปขุมความรู้จากการจัดการความรู้ใน โครงการพัฒนาความเ

» Read more

KM การจัดการรเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด รายวิชาปฎิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

KM การจัดการรเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด รายวิชาปฎิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

» Read more
1 2 3 4 5 7