รายงานสรุปขุมความรู้จากการจัดการความรู้ใน โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 รายงานสรุปขุมความรู้จากการจัดการความรู้ใน โครงการพัฒนาความเ

» Read more

KM การจัดการรเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด รายวิชาปฎิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

KM การจัดการรเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด รายวิชาปฎิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

» Read more

สรุปแนวปฏิบัติที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Reflective Learning

สรุปแนวปฏิบัติที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Reflective Learning

» Read more

แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง

แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง

» Read more

ประชุม KM การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประชุม KM การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

» Read more
1 2 3 4 5 6 7