การจัดการความรู้ประเด็นการผลิตบัณฑิต เรื่อง รูปแบบการสอน ที่มีประสิทธิภาพ ปี 2554

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สรุปผลการจัดการความรู้ แนวปฏิบ

» Read more

การเขียนบทความวิจัยโดยใช้การจัดการความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย

การเขียนบทความวิจัยโดยใช้การจัดการความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรี

» Read more

รูปแบบการบูรณาการ การดูแลผู้ป่วยด้วยห้วใจความเป็นมนุษย์กับกระบวนการพยาบาล โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการ การดูแลผู้ป่วยด้วยห้วใจควา

» Read more
1 5 6 7