:: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ::
ประกาศ..รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆของกระทรวงสาธารณสุข ระบบรับกลาง รอบ 2
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประกาศ...ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่วิทยาลัยเรียกเก็บ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการ
ขอเปลี่ยนวันปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗
ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7
ประกาศ..่รับสมัครนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ.
เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1
แบบฟอร์มใบลานักศึกษา
ใบค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3 ปี 2556
สรรหามาฝากเพราะเราคู่กัน “ความทุกข์กับความสุข”
ดูแลเหงือกและฟันด้วยการกิน
กินอะไรดีที่ช่วยให้สดชื่นได้ 100%
ความหมายของ "ดอกปีบ"
 
ระบบงาน
ศูนย์ศึกษาและบริการวิชาการ
 

ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้