CSS MenuMaker
   >> ประวัติวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑  ถนนโคกขัน  ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  เป็นวิทยาลัยพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ ๒๓  ในจำนวน ๒๙ แห่ง  เดิมสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล  ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายรวมกองงานวิทยาลัยพยาบาลเข้ากับกองฝึกอบรมเรียกชื่อใหม่ว่า สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข   โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทาน                นามใหม่ว่า สถาบันพระบรมราชชนก  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของ ฯพณฯ นายชวน  หลีกภัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพเพื่อการให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย  โดยเฉพาะภาคใต้แถบชายฝั่งอันดามัน  ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาจนถึงจังหวัดพัทลุง  ขณะนั้นยังไม่มีวิทยาลัยพยาบาล  และจังหวัดตรังเป็นพื้นที่เหมาะแก่การประสานงานกับจังหวัดอื่น ๆ  คณะผู้ริเริ่มดำเนินการประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมถึงประชาชนจังหวัดตรัง โดยฯพณฯ ชวน  หลีกภัย  ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗  ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมารุต  บุญนาค) เพื่อขอการสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งได้รับการเห็นชอบในหลักการแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ  ในขณะเดียวกันคณะผู้ริเริ่มยังคงดำเนินเรื่องตามขั้นตอนเรื่อยมา เช่น การจัดหาที่ดินที่เหมาะสมทั้งด้านที่ตั้ง  ความสะดวกปลอดภัย  คล่องตัวในการจัดการเรียนการสอน  ในที่สุดได้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร จำนวน  ๑๙ ไร่เศษ ในราคา  ๗.๗  ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนการเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  จำนวน ๓.๕ ล้านบาท  เทศบาลเมืองตรัง จำนวน  ๔ ล้านบาท  และตระกูลจันทรสกุล  จำนวน ๒  แสนบาทถ้วน

ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเป็นงบผูกพัน    ปี                พ.ศ. ๒๕๓๐ ๒๕๓๒ จำนวน  ๔๓  ล้านบาทเศษ     ระยะนั้นอาจารย์ผกา  เศรษฐจันทร์   ผู้อำนวยการ        กองงานวิทยาลัยพยาบาล  ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  ดำเนินการเกี่ยวกับ       การก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๓๑  ถึง    เมษายน ๒๕๓๓  จึงแล้วเสร็จ        ตามแผนการเปิดวิทยาลัยฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๓

กำเนิดเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นแรก ในปีการศึกษา ๒๕๓๒  แต่เนื่องจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงได้ฝากนักศึกษารุ่นแรกศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  แล้วรับกลับมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  พร้อมกับเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ ๒  ในปีการศึกษา ๒๕๓๓  เป็นต้นมา  ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๕  ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น) อีก ๑ หลักสูตร ผลิตได้ ๗ รุ่น จึงปิดหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๔๒  ตามนโยบายรัฐบาล   และเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ผลิตได้ ๘ รุ่น  จึงปิดหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๑  และเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ๓ ปี) ภาคพิเศษ  ในปีการศึกษา ๒๕๔๕  ผลิตได้ ๑ รุ่น  จึงปิดหลักสูตร    ในปีการศึกษา ๒๕๔๘  ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตผลิตบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน ๒๒ รุ่น

สำหรับชื่อวิทยาลัยฯ เดิมใช้ชื่อ วิทยาลัยพยาบาลตรัง  ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทรา-                   บรมราชชนนี  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ตั้งแต่วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เป็นต้นมา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑  ถนนโคกขัน  ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง   ๙๒๐๐๐

โทรศัพท์   ๐-๗๕๒๒๖๙๗๖-๗

โทรสาร    ๐-๗๕๒๒๖๙๗๖  ต่อ  ๑๒๑

เว็บไซด์    www.bcnt.ac.th