CSS MenuMaker
   >> วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

            วิสัยทัศน์  (Vision)

       

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังเป็นศูนย์กลางความรู้และปัญญาทางสุขภาพของชุมชน
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพสูง ด้วยมาตรฐานการจัดการศึกษา
และการบริหารจัดการระดับอุดมศึกษาชั้นนำ


 
                                                 

   

  

           

 

         พันธกิจ (Mission)           

พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรและการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัยได้กำหนด 5 พันธกิจ ดังนี้

 

  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

  2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้

  3. บริการวิชาการด้านสุขภาพ

  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  5. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ