CSS MenuMaker
   >> อัตลักษณ์บัณฑิตของบัณฑิตพยาบาล วพบ.ตรัง

          บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร

          SHAPE  of BCNT โดยมีรายละเอียดดังนี้

              S=Service mind บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนษย์

              H=Health promotion with local wisdom การสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

              A=Analytical thinking การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

              P=Participation การมีส่วนร่วม

              E=Ethics and Moral มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร

บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง  การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา  ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง  ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง  โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก

สร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ขบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะ      ในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม (Ottawa. 1986) ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เอง และนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านทั้งทางกว้างและทางลึก