CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
Spiderman2 Batman: Arkham Asylum Star Wars: The Old Republic Mini Ninjas God of War III Spiderman: Shattered Dimensions
 
   
ประกาศแจ้งระบบโทรศัพท์วิทยาลัยฯ เกิดความขัดข้อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ2560
ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นระบบกล้ามเนื้อของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3

รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ ๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐

รับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี)

เปิดรับสมัครอบรม...หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม:โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความดันโลหิต ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะความดินโลหิตสูง
จรรยาบรรณนักวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พศ.2555-2559)
โครงการตำรา วพบ.ตรัง
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา 1-4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร "ซ้อมแผนอัคคีภัย"
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ลงพื้นที่วัดประสิทธิชัย นำน้ำดื่มมาถวาย ตรวจสุขภาพ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด และกุฏิ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
การลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
โครงการพี่สอนน้อง "สร้างเสริมสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น"
ภาพกิจกรรมวันปีใหม่ 2560
โครงการนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    ใต้ร่ม วพบ.ตรัง
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ


25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

   
   
 
  :::

 
   
     
 
   
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๑๒๓