CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
Mini Ninjas
Price of PersiaSpiderman: Shattered Dimensions Brink God of War III Borderlands
Star Wars: The Old Republic Batman: Arkham Asylum
 
   
ประกาศ รายชืื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ..รับย้าย โอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศ...รับย้าย โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างงานรั้วกันตกทางเชื่อมอาคาร (สแตนเลส)

รับสมัครเข้าอบรม...โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย

กำหนดการปฐมนิเทศ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 9

ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (สำรอง)

รับสมัคร ..เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ“นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (นนส.) ภาคใต้ปี 2559
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความดันโลหิต ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะความดินโลหิตสูง
จรรยาบรรณนักวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พศ.2555-2559)
โครงการตำรา วพบ.ตรัง
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา-2-4-เทอม-1-ปีการศึกษา-2559
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก
โครงการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศของบุคลากร
BCNT GAMES
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการลงฐานข้อมูล
พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย
โครงการสร้างเสริมภาพลักษณ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    ใต้ร่ม วพบ.ตรัง
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ


25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

   
   
 
  :::
 
   
   
   
   
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๑๒๓