• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document
ประกาศ..รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆของกระทรวงสาธารณสุข ระบบรับกลาง รอบ 2
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประกาศ...ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่วิทยาลัยเรียกเก็บ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการ
ขอเปลี่ยนวันปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗
ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดประชุมวิชาการประจำปี เรื่องการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
"ขยายเวลา"รับสมัครเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2557
ประกาศ..่รับสมัครนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ.
เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1
แบบฟอร์มใบลานักศึกษา
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยปีการศึกษา 2555 เรื่อง คู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
คณาจารย์ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพระบรมราชชนกไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างประเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4 ปี
ผลงานวิจัย....ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2552 - 2555
ผลงานตำราและบทความวิชาการ.....วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างสังคมปลอดบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 30 พฤษภาคม 2557
อาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ วพบ.ตรัง วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ วพบ.ตรัง วันที่ 25 เมษายน 2557
บุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่ นำโดย คุณนิยดา อกนิษฐ และคณะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับเครือข่ายบุคลากรทางการพยาบาลร่วมต้อนรับ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    นานาน่ารู้
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555
   
   
     
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘