• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ..รายชื่อนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ในระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”ประจำปีงบ ๒๕๕๙

รับสมัคร ..เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ“นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (นนส.) ภาคใต้ปี 2559

ประกาศ...รับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( 1ปี ) รุ่นที่ 9
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความดันโลหิต ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะความดินโลหิตสูง
จรรยาบรรณนักวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พศ.2555-2559)
โครงการตำรา วพบ.ตรัง
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา 1-3 เทอม 3 ปีการศึกษา 2558
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติด ( 26 มิถุนายน ) และมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
ขอแสดงความยินดี ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น
อบรมพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในระดับนานาชาติ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2
พิธีเปิด การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559
พิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 24 และ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    ใต้ร่ม วพบ.ตรัง
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ


25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

   
   
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๑๒๓