• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุล และเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 2 หลัง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย ระหว่าง วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป
โครงการ การบริหารงบประมาณและพัสดุแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2558
.
ใบชำระเงินสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ - ๔
เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1
แบบฟอร์มใบลานักศึกษา
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
ผลจาการสังเคราะห์งานวิจัยปีการศึกษา 2556 เรื่อง คู่มือ……..การดูแล ตนเองของวัยรุ่นเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์
ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยปีการศึกษา 2555 เรื่อง คู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
คณาจารย์ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพระบรมราชชนกไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างประเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4 ปี
ผลงานวิจัย....ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2552 - 2555
ผลงานตำราและบทความวิชาการ.....วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา/หนังสือและบทความวิชาการทางการพยาบาล
พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
งานเลี้ยงอำลาและสรุปโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เรื่องสุขภาวะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (Student/Faculty Exchange Training Program: Health and Cultural Immersion in ๒๐๑๔)
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และนั่งสมาธิ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 87 พรรษา
โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เรื่องสุขภาวะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (Student/Faculty Exchange Training Program: Health and Cultural Immersion in ๒๐๑๔)
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสร้างสัมพันธภาพและสมรรถนะทางกาย(กีฬาและวิชาการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้)
วันพยาบาลแห่งชาติ
BCNT'GAMES 2014
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    นานาน่ารู้
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555
   
   
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘