• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบตรง ประมวลผลคัดเลือกรอบเพิ่มเติม จังหวัดตรังและกระบี่
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักญภาพด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2558
.
ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา
ใบชำระเงินสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ - ๔
แบบฟอร์มใบลานักศึกษา
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
คณาจารย์ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพระบรมราชชนกไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างประเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4 ปี
ผลงานวิจัย....ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2552 - 2555
ผลงานตำราและบทความวิชาการ.....วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ผลงานวิจัย....นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
ผอ นพ อภิชาติ รอดสม และคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ในวาระปีใหม่และนำเรียนความก้าวหน้า พรบ.สบช. เมื่อ 7 มกราคม 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
นางเพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการ และ บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการบริหารงบประมาณและพัสดุแนวใหม่
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดเลี้ยง สำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
โครงการ การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ปี2558
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านของบุคลากรสายสนับสนุน ด้านรักษาความปลอดภัย
โครงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    นานาน่ารู้
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555
   
   
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘