• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document
ประกาศ...รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศ..เรื่อง แก้ไข ข้อความในประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 90 รายการ
ประกาศ.. เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป
โครงการ การบริหารงบประมาณและพัสดุแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
.
เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1
แบบฟอร์มใบลานักศึกษา
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
ผลจาการสังเคราะห์งานวิจัยปีการศึกษา 2556 เรื่อง คู่มือ……..การดูแล ตนเองของวัยรุ่นเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์
ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยปีการศึกษา 2555 เรื่อง คู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
คณาจารย์ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพระบรมราชชนกไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างประเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4 ปี
ผลงานวิจัย....ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2552 - 2555
ผลงานตำราและบทความวิชาการ.....วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เรื่องสุขภาวะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (Student/Faculty Exchange Training Program: Health and Cultural Immersion in ๒๐๑๔)
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสร้างสัมพันธภาพและสมรรถนะทางกาย(กีฬาและวิชาการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้)
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ สดุดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
BCNT'GAMES 2014
พีธีบายศรีีสู่ขวัญ & Freshmen party
กิจกรรมไหว้ครู มอบหมวก ติดแถบหมวกและรับเข็มชั้นปี
นายเฉลิมพงศ์ ศรีสุข และนางสาวปัทมา โคตรสาร นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดย นักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 2
นางวราณี สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วพบ.ตรัง พร้อม คณะอาจารย์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระบิดา โรงพยาบาลตรัง
นางสาวรุ่งฤดี อุตสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วพบ.ตรัง พร้อมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    นานาน่ารู้
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555
   
   
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘