• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document
 
ประกาศ..รายชื่อนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ในระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”ประจำปีงบ ๒๕๕๙

รับสมัคร ..เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ“นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (นนส.) ภาคใต้ปี 2559

ประกาศ...รับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( 1ปี ) รุ่นที่ 9
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความดันโลหิต ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะความดินโลหิตสูง
จรรยาบรรณนักวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พศ.2555-2559)
โครงการตำรา วพบ.ตรัง
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา 1-3 เทอม 3 ปีการศึกษา 2558
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
พิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 24 และ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8
ปัจฉิมนิเทศ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 1
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 12 เมษายน 2559
Trang Unet Games
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน
นนส. ภาคใต้ ปี 2559 ระยะที่ 2
งานสมัชชาครอบครัว วันสตรีสากลจังหวัดตรัง
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    นานาน่ารู้
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ


25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

   
   
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๑๒๓