CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
Mini Ninjas Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham Asylum Star Wars: The Old Republic God of War III Spiderman: Shattered Dimensions
 
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปี 2560
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในการเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3

รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ ๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐

รับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี)
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความดันโลหิต ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะความดินโลหิตสูง
จรรยาบรรณนักวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พศ.2555-2559)
โครงการตำรา วพบ.ตรัง
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา 1-4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
โครงการสังคมไทย สังคมตรัง ปลอดภัยห่างไกลพิษบุหรี่ "ชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่" ร่วมเดินรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลิกสูบบุหรี่
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมตอนรับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการพยาบาลและคณะ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น วพบ.ตรัง ร่วมกับกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตรัง คาราวานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี ตรัง อบต.หนองตรุด รพสต.หนองตรุด ร่วมจัดโครงการประชาชนหนองตรุดร่วมใจจัดการสิ่งแวดล้อม " ป้องกันภัยไข้เลือดออก"
ภาพกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อ.รุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นตัวแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมงานทำบุญที่บ้านพักท่านชวน หลีกภัย
ภาพกิจกรรม คาราวานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้บริการ แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคลภายนอก
ดร.ขวัญตา บุญวาศ นำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง เป็นประธานในพิธี
โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอนที่สมบูรณ์สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    ใต้ร่ม วพบ.ตรัง
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ


25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

   
   
 
  :::

 
 
   
 
   
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๑๒๓