• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบสอบกลาง รับสมัคร 8 - 22 พฤษภาคม 2558
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักญภาพด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2558
.
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา 1-3 เทอมที่ 3
ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา
ใบชำระเงินสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ - ๔
แบบฟอร์มใบลานักศึกษา
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
คณาจารย์ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพระบรมราชชนกไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างประเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4 ปี
บทความวิจัยและบทความวิชาการ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
ผลงานตำราล่าสุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
นักศึกษาคนเก่ง....ผลงานจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพ.... เวทีวิชาการระดับชาติ
นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมการประกวดโต้วาที ระดับอุดมศึกษา
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
งานเลี้ยง ต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผอ นพ อภิชาติ รอดสม และคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ในวาระปีใหม่และนำเรียนความก้าวหน้า พรบ.สบช. เมื่อ 7 มกราคม 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
นางเพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการ และ บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการบริหารงบประมาณและพัสดุแนวใหม่
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดเลี้ยง สำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    นานาน่ารู้
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555
   
   
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘