• Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสาตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
ประกาศ...รับข้าราชการโอนย้าย ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป
 
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความดันโลหิต ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะความดินโลหิตสูง
จรรยาบรรณนักวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พศ.2555-2559)
โครงการตำรา วพบ.ตรัง
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา 1-4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558
แหล่งงานนอกเวลา ปีการศึกษา 2558
ใบลานักศึกษา
ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด
เข้าร่วมฟังบรรยายกฏหมาย ยุติความรุนแรง ต่อผู้หญิงและเด็ก
การฝึกอบรมเชิง ACLS PROVIDER COURSE ระหว่าง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
BCNT GAME
พิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี
วันพยาบาลแห่งชาติ
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี กับ บัณฑิต
ประชุมวิชาการ "การพัฒนาการศึกษา และบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    นานาน่ารู้
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ


25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

   
   
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘