• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีหอพักนักศึกษา
ประกาศ...รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงทาสีหอพักนักศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักญภาพด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2558
.
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา 1-3 เทอมที่ 3
ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา
ใบชำระเงินสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ - ๔
แบบฟอร์มใบลานักศึกษา
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
คณาจารย์ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพระบรมราชชนกไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างประเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4 ปี
บทความวิจัยและบทความวิชาการ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
ผลงานตำราล่าสุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
นักศึกษาคนเก่ง....ผลงานจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพ.... เวทีวิชาการระดับชาติ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
พิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 23 และ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 1 วันที่ 29 -30 เมษายน 2558
นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมการประกวดโต้วาที ระดับอุดมศึกษา
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
งานเลี้ยง ต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผอ นพ อภิชาติ รอดสม และคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ในวาระปีใหม่และนำเรียนความก้าวหน้า พรบ.สบช. เมื่อ 7 มกราคม 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    นานาน่ารู้
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555
   
   
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘