• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document
 
ประกาศ...รับข้าราชการโอนย้าย ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป

รับสมัคร ..เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ“นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (นนส.) ภาคใต้ปี 2559

ประกาศ...รับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( 1ปี ) รุ่นที่ 9
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความดันโลหิต ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะความดินโลหิตสูง
จรรยาบรรณนักวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พศ.2555-2559)
โครงการตำรา วพบ.ตรัง
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
บันทึกข้อความผ่อนผันค่าเทอม 2 ปีการศึกษา 2558
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา 1-4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558
แหล่งงานนอกเวลา ปีการศึกษา 2558
ใบลานักศึกษา
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
โครงศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
งานเลี้ยงแสดงความยินดี ดร.ปัทมา แคนยุกต์ เนื่องในโอกาส เข้ารับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วพบ.นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง รับโล่ ประกาศเกียรติคุณ
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (Angle in Wonderland )
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด
เข้าร่วมฟังบรรยายกฏหมาย ยุติความรุนแรง ต่อผู้หญิงและเด็ก
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    นานาน่ารู้
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ


25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

   
   
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘