CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
Mini Ninjas
Price of PersiaSpiderman: Shattered Dimensions Brink God of War III Borderlands
Star Wars: The Old Republic Batman: Arkham Asylum
 
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นระบบกล้ามเนื้อของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม:โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย

รับสมัครเข้าอบรม...โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย

กำหนดการปฐมนิเทศ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 9

ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (สำรอง)

รับสมัคร ..เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ“นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (นนส.) ภาคใต้ปี 2559
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความดันโลหิต ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะความดินโลหิตสูง
จรรยาบรรณนักวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พศ.2555-2559)
โครงการตำรา วพบ.ตรัง
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา 1-4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพและวัฒนธรรม
วันพยาบาล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายความอาลัย
จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก
โครงการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศของบุคลากร
BCNT GAMES
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการลงฐานข้อมูล
พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    ใต้ร่ม วพบ.ตรัง
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ


25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

   
   
 
  :::
 
   
   
   
   
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๑๒๓