• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)เงินงบประมาณ
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสบช. ระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3
การรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 รอบที่ 2
เรื่องชุดการแต่งกายของผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8
รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 รอบที่ 2
ประกาศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
.
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา 2 - 4
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา ปี1 - ปี4
ใบลานักศึกษา
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา 1-3 เทอมที่ 3
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
คณาจารย์ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพระบรมราชชนกไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างประเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4 ปี
บทความวิจัยและบทความวิชาการ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
ผลงานตำราล่าสุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
นักศึกษาคนเก่ง....ผลงานจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพ.... เวทีวิชาการระดับชาติ
ต้อนรับ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพ 12 และคณะ
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
พิธีเปิด การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558
โครงการคัดสรรคนดี หน่วยงานดี เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องธนาภูมิ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
พิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 23 และ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    นานาน่ารู้
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555
   
   
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘