• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document
วันสถาปนา 25 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
.
ใบลานักศึกษา
ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา
แบบฟอร์มใบลานักศึกษา
Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
คณาจารย์ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพระบรมราชชนกไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างประเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4 ปี
บทความวิจัยและบทความวิชาการ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
ผลงานตำราล่าสุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
นักศึกษาคนเก่ง....ผลงานจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพ.... เวทีวิชาการระดับชาติ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" (นนส.) ภาคใต้ครั้งที่ 4
การประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 2 วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558
ประชุมคณะดำเนินงาน การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ฉุกเฉิน
กิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัด โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
    นานาน่ารู้
 
 
 
 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 

ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555
   
   
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘