เยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินดีต้อนรับ ผอ.ประไพพิศ สิงหเสม เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
"วันวานผูกพัน จากกันก็คิดถึง" คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ขวัญตา บุญวาศ
" โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังร่วมออกบูธบริการวิชาการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวนิช วิทยาลัยพบาบาลบรมราชนนี ตรัง
กิจกรรม "วันพยาบาล" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติต้อนรับ
ร่วมกันทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา เดินทางไปรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ ๑๐๐ ปี ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันปลูกศรีตรัง ต้นดาวเรือง เนื่องในสัปดาห์ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
" คล้องใจช่อศรีตรัง วอตรัง มั่นคงกลมเกลียว "
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
"มโนและศิระกราน นบพระภูมิบาล ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" ร่วมประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ จากสองมือเพื่อถวายเป็นดอกไม้จันทร์ ๙๙๙ ดอก
งานประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๖๐ "พลังคนของพระราชา ทดแทนค่าคุณแผ่นดิน"
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๐
พิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี แด่นักศึกษาพยาบาล
โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนโดยการสะท้อนคิด (reflective thinking)
นายชวน หลีภัย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ / ๒๕๖๐
รับน้องๆเข้าสู่บ้านเรา "ครอบครัวเดียวกัน" BCNT.
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลในการก้าวสู่เส้นทางการเป็นพยาบาลที่มีการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ )
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
อ.โสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Flow Chart ) สู่การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารสำหรับรองผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนกลาง) และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ / ๒๕๖๐
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง จิตวิทยาการบริหาร : ผู้ร่วมงานและองค์กร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่น ๓๑/๒๕๖๐
วันแห่งความยินดี...ยินดีต้อนรับลูกเป็นศิษย์ วพบ.ตรัง.รุ่น ๒๙
ผอ.ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในโอกาสที่ มีข้าราชการมาร่วมงานเพิ่ม 2 ท่าน และลาออกจากข้าราชการ 1 ท่าน
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถะบุคลากร และการศึกษาดูงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด ในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
งานมหกรรมฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดตรัง
ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๒๕ และหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๙ ที่สำเร็จการศึกษา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ภาพกิจกรรม" ระลึกพระคุณครู " ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาล ที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ)
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 - 1 กันยายน 2560
Town of Remember... Goodbye senior 25th
ขอกราบขอบพระคุณกองทุนกองร้อยที่ 2 รุ่น 39 ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัว นางสาวมารีนา เตบสัน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ตรัง จัดตรวจสุขภาพ ประจำปี 60 แก่อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย 100 % เต็ม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ตรัง จัดตรวจสุขภาพ ประจำปี 60 แก่อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย 100 % เต็ม
"แทนคำขอบคุณที่อยู่ร่วมด้วยกันมาด้วยดี"ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงขอบคุณ อ.เบญญา คุณรักษ์พงศ์ ที่ลาออกก่อนเกษียรอายุราชการ
โครงการสัมมนา "ความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในโครงการผลิตแพทย์แนวปฏิรูประหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลห้วยยอดและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง"
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(sc-net)
นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2560
ดร.ขวัญตา บุญวาศ อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม งานเลี้ยงชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด "สาธารณสุขไทยรวมใจเป็นหนึ่ง"
อาจารย์โสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและร่วมเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบงานวิจัยที่ทันสมัย โดย ศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ให้เกียรติร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาล ตรัง และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงพยาบาลตรัง ในพิธีเชิดชูเกียรติ มอบโล่รางวัล "คนดีศรีควรหาญ" ณ โรงพยาบาลตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อรับการประเมินสถาบัน จากสภาการพยาบาล ณ ห้องประชุม 116 10 - 11 เมษายน 2560
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการสังคมไทย สังคมตรัง ปลอดภัยห่างไกลพิษบุหรี่ "ชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่" ร่วมเดินรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลิกสูบบุหรี่
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมตอนรับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการพยาบาลและคณะ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น วพบ.ตรัง ร่วมกับกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตรัง คาราวานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี ตรัง อบต.หนองตรุด รพสต.หนองตรุด ร่วมจัดโครงการประชาชนหนองตรุดร่วมใจจัดการสิ่งแวดล้อม " ป้องกันภัยไข้เลือดออก"
ภาพกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อ.รุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นตัวแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมงานทำบุญที่บ้านพักท่านชวน หลีกภัย
ภาพกิจกรรม คาราวานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้บริการ แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคลภายนอก
ดร.ขวัญตา บุญวาศ นำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง เป็นประธานในพิธี
โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอนที่สมบูรณ์สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะพื้นที่ตรัง "สานพลังประชารัฐ สู่การพัฒนาตรังยั่งยืน"
สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผู้อำนวยการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และคณะ มาตรวจเยี่ยมและนิเทศงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนโดยใช้ Simulation based learning ( SBL )
น้องๆ จากโรงเรียนเขาชัยสน จ.พัทลุง เข้าร่วมรับการแนะแนวการศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100) พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร "ซ้อมแผนอัคคีภัย"
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ลงพื้นที่วัดประสิทธิชัย นำน้ำดื่มมาถวาย ตรวจสุขภาพ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด และกุฏิ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
การลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
โครงการพี่สอนน้อง "สร้างเสริมสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น"
ภาพกิจกรรมวันปีใหม่ 2560
กิจกรรม "นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและ การพัฒนาสังคม สุขภาวะ" (นนส.) ภาคใต้ ปี 2559
โครงการนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพกิจกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพและวัฒนธรรม
วันพยาบาล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายความอาลัย
จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก
โครงการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศของบุคลากร
BCNT GAMES
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการลงฐานข้อมูล
พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย
โครงการสร้างเสริมภาพลักษณ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21
ประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 2560
โครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสถาการพยาบาลประจำจังหวัด
ดร. ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติแก่ท่านผู้ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นชีวิตเบื้องต้น และการจัดตู้ยาสามัญประจำบ้าน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
ขอแสดงความยินดี กับผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติด ( 26 มิถุนายน ) และมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
ขอแสดงความยินดี ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น
อบรมพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในระดับนานาชาติ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2
พิธีเปิด การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559
พิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 24 และ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8
ปัจฉิมนิเทศ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 1
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 12 เมษายน 2559
Trang Unet Games
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน
นนส. ภาคใต้ ปี 2559 ระยะที่ 2
งานสมัชชาครอบครัว วันสตรีสากลจังหวัดตรัง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระยะที่ 2
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระยะที่ 1
ต้อนรับ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และคณะ เข้านิเทศงาน
โครงการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์บัณฑิต
นนส. ภาคใต้ ปี ๒๕๕๙ครั้ที่ ๑
โครงศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
งานเลี้ยงแสดงความยินดี ดร.ปัทมา แคนยุกต์ เนื่องในโอกาส เข้ารับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วพบ.นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง รับโล่ ประกาศเกียรติคุณ
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (Angle in Wonderland )
กิจกรรม "นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและ การพัฒนาสังคม สุขภาวะ" (นนส.) ภาคใต้ ปี 2558
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด
เข้าร่วมฟังบรรยายกฏหมาย ยุติความรุนแรง ต่อผู้หญิงและเด็ก
การฝึกอบรมเชิง ACLS PROVIDER COURSE ระหว่าง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
BCNT GAME
พิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี
วันพยาบาลแห่งชาติ
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี กับ บัณฑิต
ประชุมวิชาการ "การพัฒนาการศึกษา และบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
ศรีตรัง คืนช่อ วพบ ตรัง
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ในงานวันสถาปนา 25 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
รับน้องสร้างสรรค์ วพบ.ตรัง "กิจกรรมปลูกป่า รับน้อง"
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" (นนส.) ภาคใต้ครั้งที่ 4
การประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 2 วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558
ประชุมคณะดำเนินงาน การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ฉุกเฉิน
กิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัด โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
พีธีปิด หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558
ต้อนรับ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพ 12 และคณะ
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
พิธีเปิด การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558
โครงการคัดสรรคนดี หน่วยงานดี เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องธนาภูมิ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
พิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 23 และ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 1 วันที่ 29 -30 เมษายน 2558
นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมการประกวดโต้วาที ระดับอุดมศึกษา
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
งานเลี้ยง ต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผอ นพ อภิชาติ รอดสม และคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ในวาระปีใหม่และนำเรียนความก้าวหน้า พรบ.สบช. เมื่อ 7 มกราคม 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
นางเพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการ และ บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการบริหารงบประมาณและพัสดุแนวใหม่
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดเลี้ยง สำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
โครงการ การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ปี2558
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านของบุคลากรสายสนับสนุน ด้านรักษาความปลอดภัย
โครงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" (นนส.) ภาคใต้ ปี 2558
โครงการ "To BE PBRI NURSE"
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเขต 12 ประจำปี 2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ ศตวรรษที่ ๒๑
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา/หนังสือและบทความวิชาการทางการพยาบาล
พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
งานเลี้ยงอำลาและสรุปโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เรื่องสุขภาวะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (Student/Faculty Exchange Training Program: Health and Cultural Immersion in ๒๐๑๔)
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และนั่งสมาธิ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 87 พรรษา
โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เรื่องสุขภาวะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (Student/Faculty Exchange Training Program: Health and Cultural Immersion in ๒๐๑๔)
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสร้างสัมพันธภาพและสมรรถนะทางกาย(กีฬาและวิชาการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้)
วันพยาบาลแห่งชาติ
BCNT'GAMES 2014
พีธีบายศรีีสู่ขวัญ & Freshmen party
กิจกรรมไหว้ครู มอบหมวก ติดแถบหมวกและรับเข็มชั้นปี
นายเฉลิมพงศ์ ศรีสุข และนางสาวปัทมา โคตรสาร นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดย นักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 2
นางวราณี สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วพบ.ตรัง พร้อม คณะอาจารย์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระบิดา โรงพยาบาลตรัง
นางสาวรุ่งฤดี อุตสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วพบ.ตรัง พร้อมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ จิตอาสา ชวนน้องทำความดีเพื่อแผ่นดิน
โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลในการก้าวสู่เส้นทางการพยาบาลที่มีบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปฐมนิเทศ) ในกิจกรรม พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมทำบุญประจำเดือน
การประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤต
งานเกษียนอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาอิสลามและพี่น้องมุสลิมในเเดือนรอมฎอน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างสังคมปลอดบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 30 พฤษภาคม 2557
อาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ วพบ.ตรัง วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ วพบ.ตรัง วันที่ 25 เมษายน 2557
บุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่ นำโดย คุณนิยดา อกนิษฐ และคณะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับเครือข่ายบุคลากรทางการพยาบาลร่วมต้อนรับ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 22 และหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 6 วันที่ 14 มีนาคม 2557
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาลที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ)วันที่ 11 มีนาคม 2557
พิธีรำลึกพระคุณครู วันที่ 12 มีนาคม 2557
พิธีฉลองบัณฑิต วันที่ 10 มีนาคม 2557
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาลที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ) วันที่ 10 มีนาคม 2557
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ดูงานก่อสร้างอาคาร คสล 8 ชั้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2557
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร : ซ้อมแผนอัคคีภัยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
การประชุมหารือความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน คสล. 8 ชั้น ณ ลานสมเด็จย่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา ทางการพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 1 ในวันที่ 27 -29 มกราคม 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8 (ดุหยงเกมส์) วันที่ 25 -26 มกราคม 2557
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข ภาคใต้ (Sc-Net)
วพบ.ตรัง ร่วมกับสถาบันระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ตรัง จัดโครงการ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย 10 มกราคม 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดงานผู้สูงอายุ ณ หอ ประชุมศรีตรัง 10 มกราคม 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัด งานเลี้ยงวันปีใหม่ ต้อนรับปี 2557
ประชุมสมัชชาสุขภาพ ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 7 มกราคม 2557
การประชุมวิชาการ พัฒนาความร่วมือในเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเสิศ สาขา ส่งเสริมสุขภาพ และสาขาอื่นๆ 2 -3 ธันวาคม 2556
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556 พื้นที่จังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วพบ.ตรัง ร่วม ต้อนรับ น.พ.อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ประชุมพิจารณาประเด็นเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย่า ศรีตรังคือช่อ 2
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับสมาคมศิษเก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการ "รุ้ทันกฏหมาย เข้าใจแม่วัยรุ่น"
โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali (STKES Bali) ประเทศอินโดนีเซีย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 วันพยาบาลแห่งชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมจัดงานเทอดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง
เวทีความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ดร. ขวัญตา บุญวาศ และทีม ร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งใหม่ของ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ
การประกันคุณภาพการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก
เวทีความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556
ผู้อำนวยการดร.ขวัญตา บุญวาศ และคณาจารย์ ได้ร่วมกิจกรรมมุติตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ จัดโดย SC-NET วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน ๕ คน
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้ารับรางวัล ยอดสตรีไทย ผู้บริหารใส่ใจสุขภาพ ในโครงการ มหกรรมสตรีไทยสุขภาพดีเทิดไท้ราชินี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ลงนาม MOA โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่าง BCN Trang & STIKES Bali วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมงานกีฬาสี “BCN Trang GAMES 56” ณ โรงพละศึกษา 2