เข้าร่วมฟังบรรยายกฏหมาย ยุติความรุนแรง ต่อผู้หญิงและเด็ก
การฝึกอบรมเชิง ACLS PROVIDER COURSE ระหว่าง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
BCNT GAME
พิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี
วันพยาบาลแห่งชาติ
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี กับ บัณฑิต
ประชุมวิชาการ "การพัฒนาการศึกษา และบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
ศรีตรัง คืนช่อ วพบ ตรัง
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ในงานวันสถาปนา 25 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
รับน้องสร้างสรรค์ วพบ.ตรัง "กิจกรรมปลูกป่า รับน้อง"
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" (นนส.) ภาคใต้ครั้งที่ 4
การประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 2 วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558
ประชุมคณะดำเนินงาน การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ฉุกเฉิน
กิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัด โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
พีธีปิด หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558
ต้อนรับ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพ 12 และคณะ
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
พิธีเปิด การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558
โครงการคัดสรรคนดี หน่วยงานดี เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องธนาภูมิ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
พิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 23 และ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 1 วันที่ 29 -30 เมษายน 2558
นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมการประกวดโต้วาที ระดับอุดมศึกษา
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
งานเลี้ยง ต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผอ นพ อภิชาติ รอดสม และคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ในวาระปีใหม่และนำเรียนความก้าวหน้า พรบ.สบช. เมื่อ 7 มกราคม 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
นางเพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการ และ บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการบริหารงบประมาณและพัสดุแนวใหม่
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดเลี้ยง สำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
โครงการ การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ปี2558
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านของบุคลากรสายสนับสนุน ด้านรักษาความปลอดภัย
โครงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" (นนส.) ภาคใต้ ปี 2558
โครงการ "To BE PBRI NURSE"
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขเขต 12 ประจำปี 2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ ศตวรรษที่ ๒๑
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา/หนังสือและบทความวิชาการทางการพยาบาล
พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
งานเลี้ยงอำลาและสรุปโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เรื่องสุขภาวะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (Student/Faculty Exchange Training Program: Health and Cultural Immersion in ๒๐๑๔)
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และนั่งสมาธิ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 87 พรรษา
โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เรื่องสุขภาวะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (Student/Faculty Exchange Training Program: Health and Cultural Immersion in ๒๐๑๔)
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสร้างสัมพันธภาพและสมรรถนะทางกาย(กีฬาและวิชาการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้)
วันพยาบาลแห่งชาติ
BCNT'GAMES 2014
พีธีบายศรีีสู่ขวัญ & Freshmen party
กิจกรรมไหว้ครู มอบหมวก ติดแถบหมวกและรับเข็มชั้นปี
นายเฉลิมพงศ์ ศรีสุข และนางสาวปัทมา โคตรสาร นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดย นักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 2
นางวราณี สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วพบ.ตรัง พร้อม คณะอาจารย์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระบิดา โรงพยาบาลตรัง
นางสาวรุ่งฤดี อุตสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วพบ.ตรัง พร้อมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ จิตอาสา ชวนน้องทำความดีเพื่อแผ่นดิน
โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลในการก้าวสู่เส้นทางการพยาบาลที่มีบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปฐมนิเทศ) ในกิจกรรม พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมทำบุญประจำเดือน
การประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤต
งานเกษียนอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาอิสลามและพี่น้องมุสลิมในเเดือนรอมฎอน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างสังคมปลอดบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 30 พฤษภาคม 2557
อาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ วพบ.ตรัง วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ วพบ.ตรัง วันที่ 25 เมษายน 2557
บุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่ นำโดย คุณนิยดา อกนิษฐ และคณะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับเครือข่ายบุคลากรทางการพยาบาลร่วมต้อนรับ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 22 และหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 6 วันที่ 14 มีนาคม 2557
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาลที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ)วันที่ 11 มีนาคม 2557
พิธีรำลึกพระคุณครู วันที่ 12 มีนาคม 2557
พิธีฉลองบัณฑิต วันที่ 10 มีนาคม 2557
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาลที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัจฉิมนิเทศ) วันที่ 10 มีนาคม 2557
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ดูงานก่อสร้างอาคาร คสล 8 ชั้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2557
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร : ซ้อมแผนอัคคีภัยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
การประชุมหารือความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน คสล. 8 ชั้น ณ ลานสมเด็จย่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา ทางการพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 1 ในวันที่ 27 -29 มกราคม 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8 (ดุหยงเกมส์) วันที่ 25 -26 มกราคม 2557
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข ภาคใต้ (Sc-Net)
วพบ.ตรัง ร่วมกับสถาบันระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ตรัง จัดโครงการ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย 10 มกราคม 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดงานผู้สูงอายุ ณ หอ ประชุมศรีตรัง 10 มกราคม 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัด งานเลี้ยงวันปีใหม่ ต้อนรับปี 2557
ประชุมสมัชชาสุขภาพ ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 7 มกราคม 2557
การประชุมวิชาการ พัฒนาความร่วมือในเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเสิศ สาขา ส่งเสริมสุขภาพ และสาขาอื่นๆ 2 -3 ธันวาคม 2556
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556 พื้นที่จังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วพบ.ตรัง ร่วม ต้อนรับ น.พ.อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ประชุมพิจารณาประเด็นเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย่า ศรีตรังคือช่อ 2
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับสมาคมศิษเก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการ "รุ้ทันกฏหมาย เข้าใจแม่วัยรุ่น"
โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali (STKES Bali) ประเทศอินโดนีเซีย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 วันพยาบาลแห่งชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมจัดงานเทอดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง
เวทีความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ดร. ขวัญตา บุญวาศ และทีม ร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งใหม่ของ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ
การประกันคุณภาพการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก
เวทีความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556
ผู้อำนวยการดร.ขวัญตา บุญวาศ และคณาจารย์ ได้ร่วมกิจกรรมมุติตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ จัดโดย SC-NET วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน ๕ คน
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้ารับรางวัล ยอดสตรีไทย ผู้บริหารใส่ใจสุขภาพ ในโครงการ มหกรรมสตรีไทยสุขภาพดีเทิดไท้ราชินี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ลงนาม MOA โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่าง BCN Trang & STIKES Bali วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมงานกีฬาสี “BCN Trang GAMES 56” ณ โรงพละศึกษา 2
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่นที่ 4
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 , 2 ,3, 4 รับฟัง"การให้ความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง‏"
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2556 ณ หอประชุมพิรุณ รัตนวนิช
สถาบันพระบรมราชชนก โดยแพทย์หญิงทิพาพร สุโฆษิต ได้มอบ รางวัลดีเด่น แด่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต หสักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 15
ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกันปลูกต้นศรีตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาเทควันโดและคาราเต้โด้ ของ การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
การแข่งขันประกวดชุดการแสดงของภาคใต้และการแข่งขันโต้วาทีภาษาถิ่นใต้
โครงการ "Student and faculty exchange training program : Health and Cultural Immersion 2012"
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วม รับฟัง ค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ จาก พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส
นักศึกษาชั้นปีที่ 1ฟังบรรยาย พัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดย พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และรับฟังบรรยายธรรม โดยพระครูประสิทธิโสภณ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง มอบเงินสวัสดิการสำหรับงานศพบิดาคุณธานินทร์‏
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๑
เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประชุมสัมมนาผู้แทนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง(ผบก.) รุ่นที่ 27/2556
โครงการศึกษาดูงาน ณ University Saine Malaysia ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2556
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2556 อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โครงการศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดกิจกรรม รดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ณ หอประชุมศรีตรัง ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ชมรมผู้สูงอายุ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อำนวยการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 10 มิถุนายน 2556
โครงการ...การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ
ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผู้อำนวยการ ดร.ขวัญตา บุญวาศ เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้ารณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก
งานเลี้ยงฉลองบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 21 วันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมพิรุณ รัตนวานิช
พิธีสำเร็จการศึกษา
รางวัลนักศึกษาคนเก่ง ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพจัดประกวด TO BE NUNBER ONE IDOL
โครงการสวมเสื้อกันฝนให้น้องป้องกันท้องก่อนแต่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคถลางโดยทีมคณะอาจารย์วิทยาลัย ฯเป็นวิทยากร
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการ BCNT Organization development ระหว่างวันที่ 13-18 มค.56 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน‏
งานวันเด็ก ปี ๒๕๕๖
กิจกรรรมงานปีใหม่ของผู้สูงอายุ
คณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบัน(สภาการพยาบาล)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ฯ พณฯ ชวน หลีกภัย ได้นำต้นศรีตรัง พันธ์จากประเทศ อาร์เยนตินา มามอบให้ปลูก ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2555 -
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2555
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๕
พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาชาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่11
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
งานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากบาหลี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จัดงานวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
โครงการจัดการความรู้ในการพัฒนาการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)จัดเวทีนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการคิดผ่านการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของนักศึกษาพยาบาล
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเื่รื่องการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร : ซ้อมแผนอัคคีภัย
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ได้เข้าร่วมงานเสวนา เรื่องสื่อมวลชนกับการนำพาจังหวัดตรังเข้าสู่เมืองแห่งความสุข
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส์ สัมภาษณ์ ดร.ขวัญตา บุญวาศ คอลัมน์ ผู้หญิงเก่ง
ภาพจัดกิจกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านกีฬาและวิชาการของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๐
งานแข่งขันกีฬา BCNT GAMES ณ สนามกีฬากลางจังหวัด และโรงพละศึกษา 1
โครงการประชุมวิชาการและคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม/คนดีศรีสาธารณสุข ระดับเขต ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Texas สหรัฐอเมริกา ที่มาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯและดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน
โครงการปลูกจิตอาสา สานสัมพันธ์พี่น้อง
ประมวลภาพบรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปี 2555
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมงานทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดกระพังสุรินทร์
โครงการประชุมเวทีนโยบายพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างสุขภาวะสังคม : เครือข่าย พย.สสส.
โครงการ"Student/Faculty Exchange trainning Program:Health and cultural immersion 2011" at STIKES Bali, Indonesia
ประชุม โครงสร้างส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาผู้นำนักศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนครั้งที่ 1