CSS MenuMaker
 Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงอิสระ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงอิสระ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงอิสระ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พศ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบที่ ๒)เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๒
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน มกราคม ถึง เมษายน 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธี e-bidding
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานนำผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562และผลการวิเคราะห์ตาม
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2562

ผลงานเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
พิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี แด่นักศึกษาพยาบาล วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวนิช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมงานเกษียนอายุราชการ "ชื่นชมเชิดชู ผูกพัน ร้อยรักด้วยดวงใจ" ชาว SC-NET...
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณา...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณะผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการ...
สธ.ตรัง ร่วมกิจกรรม (ช่วงเช้า)เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรั...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. 10 สิงหาคม เวลา 11:16 น. ? ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีและต้อ...
คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน "ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑" เข้าสู่ครอบครัวเดียวกัน BCNT....
นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาต...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
ระบบภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑