CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions รอบที่ ๓
ระเบียบการรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ 2562
ประกาศการเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๕
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน มกราคม ถึง เมษายน 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ผลงานเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
พิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี แด่นักศึกษาพยาบาล วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวนิช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมงานเกษียนอายุราชการ "ชื่นชมเชิดชู ผูกพัน ร้อยรักด้วยดวงใจ" ชาว SC-NET...
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณา...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณะผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการ...
สธ.ตรัง ร่วมกิจกรรม (ช่วงเช้า)เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรั...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. 10 สิงหาคม เวลา 11:16 น. ? ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีและต้อ...
คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน "ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑" เข้าสู่ครอบครัวเดียวกัน BCNT....
นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาต...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
ระบบภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑