CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ฯ ของกระทรวงสาธารณสุข การรับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๑
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561
เปิดรับสมัครเข้าประชุมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand ๔.๐
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561

ผลงานเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
"การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย" บรรยายโดย นพ.ไพศาล เกื้อการุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการส...
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ..."สร้าง/พัฒนาทีมงานและเครือข่ายยุทธศาสตร์ชาติ" บรรยายโดย อาจารย์ธีรศักดิ์ มักคุ้น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธา...
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ... อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมคณาจารย์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ใส่ใจสุขภาพคนหนองตรุด ณ ศาลาการเรียนรู้ ม.๓ ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง...
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ...ดร. สาดี แฮมิลตัน พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นส. วรรณลดา หมื่นศรีนัคเรศ นส. ศรัญญา ไกรบุตร นส. ศรุดา มิ่งมิตร และนายวิบูลย์ วารีกุล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในก...
คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ออกบูธนิทรรศการและเข้าร่วมโครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น การประกวดเรื่องเล่าและการกล...
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๓๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ...นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. 5 กรกฎาคม เวลา 14:54 น. ? ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ดร.ธีรยุทธ วรพินิจ และคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นำผู้เข้าร่วมโครงการอบร...
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
 

"วพบ.ตรัง  ร่วมประดิษฐ์
ดอกดารารัตน์ ๙๙๙ ดอก"

"บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"

"ครอบครัว BCNT"

"โครงการ up to me"

ผู้หญิงเก่ง ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส์
ฉบับวันที่ 11-20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

25 ปีวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ

วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียนรู้
ทำงานสมัชชาสุขภาพ
ระดับพื้นที่ จ.ตรัง
 
 
  :::

 
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑