CSS MenuMaker
 Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พศ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบที่ ๒)เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๒
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน มกราคม ถึง เมษายน 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉพาะงบลงทุน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ผลงานเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
ระบบภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑