CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5
รับสมัครบุคคลเข้าประชุม โครงการประชุมวิชาการทิศทางและแนวโน้มการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน มกราคม ถึง เมษายน 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2561

ผลงานเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
พิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี แด่นักศึกษาพยาบาล วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวนิช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมงานเกษียนอายุราชการ "ชื่นชมเชิดชู ผูกพัน ร้อยรักด้วยดวงใจ" ชาว SC-NET...
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณา...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณะผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการ...
สธ.ตรัง ร่วมกิจกรรม (ช่วงเช้า)เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรั...
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. 10 สิงหาคม เวลา 11:16 น. ? ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีและต้อ...
คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน "ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑" เข้าสู่ครอบครัวเดียวกัน BCNT....
นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาต...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
ระบบภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑