CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเลือกสรรเป็น จ้างเหมาบริการตําแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น จ้างเหมาบริการตําแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พศ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบที่ ๒)เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน มกราคม ถึง เมษายน 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 (ปรับแผน ไตรมาส 1)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุน ปีลบประมาณ 2563 (ปรับแผน ไตรมาส 1)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ขึ้นเว็บไซต์
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ผลงานเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
ระบบภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑