CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
Star Wars: The Old Republic Star Wars: The Old Republic
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ปีศึกษา 2560

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครึ่งปี
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560

Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
ผู้บริหารรับรางวัลพยาบาลดีเด่น 2559 ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้
ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันปลูกศรีตรัง ต้นดาวเรือง เนื่องในสัปดาห์ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
" คล้องใจช่อศรีตรัง โบ๋ วอตรัง มั่นคงกลมเกลียว "
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
"มโนและศิระกราน นบพระภูมิบาล ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" ร่วมประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ จากสองมือเพื่อถวายเป็นดอกไม้จันทร์ ๙๙๙ ดอก
งานประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๖๐ "พลังคนของพระราชา ทดแทนค่าคุณแผ่นดิน"
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๐
พิธีไหว้ครู มอบหมวก ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี แด่นักศึกษาพยาบาล
โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
 
 
 
 
 
 วพบ.ตรัง  ร่วมประดิษฐ์
ดอกดารารัตน์ ๙๙๙ ดอก
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 


ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ


25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
 
   
 
  :::

   
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑