CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานบริการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รองการรับตรงจากพื้นที่

นโยบาบด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พศ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๒
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน มกราคม ถึง เมษายน 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๓ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจําลองร่างกายมนุษย์เต็มตัวเสมือนจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ผลงานเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
ระบบภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑