CSS MenuMaker
 Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น จ้างเหมาบริการตําแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Update trauma and emergency care for nurse
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พศ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบที่ ๒)เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน มกราคม ถึง เมษายน 2561
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ผลงานเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
ระบบภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑