CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ แบบ admission รอบ 2
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิจัยวิชาการและบริการ
ใบชำระเงินสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครเข้าประชุมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand ๔.๐
โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่บรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิ่บัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 (รอบที่ 2)
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ2561
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2561

ผลงานเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
เยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินดีต้อนรับ ผอ.ประไพพิศ สิงหเสม เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
"วันวานผูกพัน จากกันก็คิดถึง" คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ขวัญตา บุญวาศ
" โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังร่วมออกบูธบริการวิชาการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวนิช วิทยาลัยพบาบาลบรมราชนนี ตรัง
กิจกรรม "วันพยาบาล" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
 

"วพบ.ตรัง  ร่วมประดิษฐ์
ดอกดารารัตน์ ๙๙๙ ดอก"

"บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"

"ครอบครัว BCNT"

"โครงการ up to me"

ผู้หญิงเก่ง ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส์
ฉบับวันที่ 11-20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

25 ปีวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ

วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียนรู้
ทำงานสมัชชาสุขภาพ
ระดับพื้นที่ จ.ตรัง
 
 
  :::

 
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑