CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
Spiderman2 Batman: Arkham Asylum Star Wars: The Old Republic Star Wars: The Old Republic Star Wars: The Old Republic
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2561
ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11
รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 4
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560
สขร ๑
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560

Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
ผู้บริหารรับรางวัลพยาบาลดีเด่น 2559 ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้
เยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินดีต้อนรับ ผอ.ประไพพิศ สิงหเสม เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
"วันวานผูกพัน จากกันก็คิดถึง" คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ขวัญตา บุญวาศ
" โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังร่วมออกบูธบริการวิชาการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวนิช วิทยาลัยพบาบาลบรมราชนนี ตรัง
กิจกรรม "วันพยาบาล" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
 
 
 
 
 
 วพบ.ตรัง  ร่วมประดิษฐ์
ดอกดารารัตน์ ๙๙๙ ดอก
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 


ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ


25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
 
   
 
  :::

   
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑