CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
Mini Ninjas Spiderman2 Batman: Arkham Asylum Star Wars: The Old Republic Star Wars: The Old Republic Star Wars: The Old Republic
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ งานเลขานุการและธุรการ งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ในการรับตรงประจำปีการศึกษา 2561
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครเข้าอบรม "โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากร"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิ่บัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 (รอบที่2)
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

Untitled Document
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
ผู้บริหารรับรางวัลพยาบาลดีเด่น 2559 ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้
เยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินดีต้อนรับ ผอ.ประไพพิศ สิงหเสม เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
"วันวานผูกพัน จากกันก็คิดถึง" คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ขวัญตา บุญวาศ
" โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังร่วมออกบูธบริการวิชาการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวนิช วิทยาลัยพบาบาลบรมราชนนี ตรัง
กิจกรรม "วันพยาบาล" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
 
 
 
 
 
 วพบ.ตรัง  ร่วมประดิษฐ์
ดอกดารารัตน์ ๙๙๙ ดอก
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 


ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ


25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
 
   
 
  :::

   
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑