CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบ 4
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรปฏิบัติงานพัสดุ
ใบชำระเงินสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ปีศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561
เปิดรับสมัครเข้าประชุมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand ๔.๐
โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่บรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ผลงานเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏ...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ณ ห้องประชุมศรีตรัง ๒๐ เมษ...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมงานเชิดชูเกียรติวันพระยารัษฎามหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) วันที่10 เมษายน 2561 ณ อนุสาวรีย์พระยา...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแสดงความยินดีเปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up center) ณ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ อำเภอเมืองตรัง 3 เมษายน 2561...
อาจารย์วราณี สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มอ.ตรัง ประจำปี 2561 ณ มหาวิท...
ผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาข้าราชการ " มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน " เพื่อพัฒนาคุณภา...
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะปฏิบัติทางการพยาบาล (ระยะที่ 1 : 28 มีนาคม 2561)...
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวตอนรับ ผศ.ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ วิทยากรพิเศษ ในงานการประชุมโครงการส...
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
 

"วพบ.ตรัง  ร่วมประดิษฐ์
ดอกดารารัตน์ ๙๙๙ ดอก"

"บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"

"ครอบครัว BCNT"

"โครงการ up to me"

ผู้หญิงเก่ง ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส์
ฉบับวันที่ 11-20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

25 ปีวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ

วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียนรู้
ทำงานสมัชชาสุขภาพ
ระดับพื้นที่ จ.ตรัง
 
 
  :::

 
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑