CSS MenuMaker
Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects
Star Wars: The Old Republic Spiderman2 Star Wars: The Old Republic Star Wars: The Old Republic Star Wars: The Old Republic
ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแบบ admission
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ในการรับตรงประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ปีศึกษา 2560

เปิดรับสมัครเข้าประชุมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand ๔.๐
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิ่บัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 (รอบที่2)
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ2561
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ผลงานเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดตรัง
เยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินดีต้อนรับ ผอ.ประไพพิศ สิงหเสม เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
"วันวานผูกพัน จากกันก็คิดถึง" คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ขวัญตา บุญวาศ
" โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังร่วมออกบูธบริการวิชาการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวนิช วิทยาลัยพบาบาลบรมราชนนี ตรัง
กิจกรรม "วันพยาบาล" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
<<กิจกรรมทั้งหมด>>
 
 
 
 
 
 วพบ.ตรัง  ร่วมประดิษฐ์
ดอกดารารัตน์ ๙๙๙ ดอก
  
 "บัณฑิต วพบ.ตรังกับการ
พัฒนาบ้านเกิด"
 


ครอบครัว BCNT


โครงการ up to me

ผู้หญิงเก่ง ..
ดร.ขวัญตา บุญวาศ
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส
์ฉบับ วันที่ 11 -20 ส.ค. 2555

25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาอังกฤษ


25 ปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ฉบับภาษาไทย

 วพบ.ตรัง เข้าร่วมเรียน
รู้และทำงาน สมัชชาสุข
ภาพระดับพื้นที่ จ.ตรัง
 
   
 
  :::

   
       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑