CSS MenuMaker
      ฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์

 
ฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์

 

กลุ่มอำนวยการ

  
งานธุรการ/สารบรรณ


งานการเงิน บัญชี 


 

งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

     

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริหารบุคคล


งานพัฒนาบุคลากร

 

     

 
งานแผนและยุทธศาสตร์ งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์งานโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ 

 


งานพัสดุ

 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 


งานประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑