CSS MenuMaker
      กลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์

     

กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ

งานธุรการและสารบรรณกลาง
งานธุรการและสารบรรณกลาง

งานการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ
งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่

งานยานพาหนะ
งานยานพาหนะ

งานพัฒนาบุคลากร
งานพัฒนาบุคลากร

งานบริหารบุคคล
งานบริหารบุคคล

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

     
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริหารความเสี่ยง
งานบริหารความเสี่ยง

งานจัดการความรู้
งานจัดการความรู้

     

เลขานุการกลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์
เลขานุการกลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์

     
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑