CSS MenuMaker
      ฝ่ายวิชาการ


ฝ่ายวิชาการ

 


กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
บริหารและพัฒนาวิชาชีพ


กลุ่มวิชาการพื้นฐานการพยาบาล
  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์


กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน


กลุ่มวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

     
 

 กลุ่มงานพัฒนาการศึกษา

 
 


งานพัฒนาการศึกษา

 


งานทะเบียน


งานวัดและประเมินผล


งานพัฒนาหลักสูตร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑