CSS MenuMaker
      ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม


กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม


งานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ


งานนวตกรรมและตำรา


การจัดการความรู้

     


กลุ่มงานเผยแพร่ผลงานวิชาการและห้องสมุด


งานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ


งานห้องสมุด

     

กลุ่มงานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษา

 


งานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษา

     


งานบริหารวิชาการ


งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล


งานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน

     


งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญา


ศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑