CSS MenuMaker
      ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

กลุ่มงานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ

 
งานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ


งานตำราและเอกสารคำสอน


งานวารสารช่อศรีตรัง

     
 
 
 

 
การจัดการความรู้ 

กลุ่มงานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษา

   

  
ศูนย์พัฒนาเครือข่ายนักบริหาร 


ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

   

 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน

  
ศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ

   


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑