CSS MenuMaker
      นโยบาย
 

 

1. ด้านการจัดการองค์กรเชิงรุก

1.1 เสริมสร้างเอกลักษณ์ขององค์กรให้โดดเด่น ด้านการผลิตและพัฒนา บุคลากรด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ตอบสนองระบบ สุขภาพชุมชน
1.2 มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาและยกระดับขีด สมรรถนะบุคคลากรทุกระดับ
1.3 สร้างอัตลักษณ์การทำงานด้วยจิตบริการที่เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์
1.4 เร่งรัดการสร้างและเผยแพร่ผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญา ท้องถิ่นบนหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 เสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตSHAPE ให้เป็นรูปธรรม ภายใต้คำขวัญ

            “ใฝ่เรียนรู้ คุณธรรมดี มีจิตบริการ”
                       SHAPE of BCNT
                       S = Service mind
                       H = Health Promotion competencies
                       A = Analytical Thinking
                       P = Participation
                       E = Ethics & Moral

1.6 การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและการสื่อสารแก่บุคลากรทุกระดับที่ใช้งานได้

 

 

 

2. นโยบายด้านการบริหาร

2.1 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และประกาศนโยบายหน่วยงานคุณธรรม ด้วยค่านิยมคุณธรรม ?พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา? รวมถึงการบริหารแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management)
2.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การสื่อสารและการตัดสินใจ (Information and Communications Technology
2.3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ? ให้เกียรติ เอื้ออาทร และรักษ์ วพบ.ตรัง? Recognition Caring Royalty? Caring Royalty)

 

 


3 นโยบายด้านการจัดการศึกษา

3.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งในหลักสูตร นอกหลักสูตรและตามอัธยาศัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
3.4 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
3.5 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบความรู้รวบยอด
3.7 เน้นการประชาสัมพันธ์ คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบเป็นสำคัญ

 

 


4. นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา

4.1 ผลักดันการดำเนินการประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครบถ้วน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
4.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 


5. นโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรม

5.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ตามความต้องการ จำเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
5.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีการบูรณาการผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่สังคม
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมแก่สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
5.4 สนับสนุน ทรัพยากร งบประมาณ แหล่งทุนวิจัย และนวัตกรรม ทั้งภายในภายนอกและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทำวิจัย
5.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

 

 


6. นโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม

6.1 บริการวิชาการเชิงรุกแก่สังคมที่สอดคล้องกับบริบท และตอบสนองความต้องการของชุมชน นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
6.2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับเครือข่าย/ชาติ/นานาชาติ

 

 


7. นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

7.1 ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศองค์กรที่สืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยละต่างประเทศอย่างเหมาะสม
7.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวิจัย
7.3 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และปฏิบัติเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑