CSS MenuMaker
      นโยบาย
 

 

1. ด้านการจัดการองค์กรเชิงรุก

1.1 เสริมสร้างเอกลักษณ์ขององค์กรให้โดดเด่น ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน
1.2 มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะบุคคลากรทุกระดับ
1.3 สร้างอัตลักษณ์การทำงานด้วยจิตบริการที่เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์
1.4 เร่งรัดการสร้างและเผยแพร่ผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นบนหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 เสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตSHAPE ให้เป็นรูปธรรม ภายใต้คำขวัญ

            “ใฝ่เรียนรู้ คุณธรรมดี มีจิตบริการ”
                       SHAPE of BCNT
                       S = Service mind
                       H = Health Promotion competencies
                       A = Analytical Thinking
                       P = Participation
                       E = Ethics & Moral

1.6 การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและการสื่อสารแก่บุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับ AEC

 

 

 

2. นโยบายด้านการบริหาร

2.1 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management)
2.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การสื่อสารและการตัดสินใจ (Information and Communications Technology
2.3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร “ ให้เกียรติ  เอื้ออาทร และรักษ์ วพบ.ตรัง” Recognition Caring Royalty

 

 


3 นโยบายด้านการจัดการศึกษา

3.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา เน้นการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ั้งในหลักสูตรนอกหลักสูตรและตามอัธยาศัย เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
3.4 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
3.5 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบความรู้รวบยอด
3.7 เน้นการประชาสัมพันธ์ คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบเป็นสำคัญ

 

 


4. นโยบายด้านประกันคุณภาพศึกษา

4.1 ผลักดันการดำเนินการประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครบถ้วน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
4.2 นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาและการประเมินผลงาน
4.3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 


5. นโยบายด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์

5.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งในทีมงานวิจัย
5.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีการบูรณาการผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่สังคม
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
5.4 สนับสนุน ทรัพยากร งบประมาณ แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในภายนอก และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทำวิจัย

 

 


6. นโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม

6.1 บริการวิชาการแก่สังคมด้วยวิธีการที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
6.2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับเครือข่าย/ชาติ/นานาชาติ
6.3 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptor) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนภาคปฏิบัติ

 

 


7. นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.1 ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศองค์กรที่สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
7.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวิจัย
7.3 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และปฏิบัติ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑