CSS MenuMaker
      วัตถุประสงค์/ปรัชญา

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. พัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพและชุมชน
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพยาบาล และการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาความเข็มแข็งด้านวิชาการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์
 

ปรัชญา

ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ โดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ มีการบูรณาการ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑