CSS MenuMaker
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
            วิสัยทัศน (Vision)

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม


                  

            พันธกิจ (Mission)
  พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรและการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัยได้กำหนด 5 พันธกิจ ดังนี้
  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน
  2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้
  3. บริการวิชาการด้านสุขภาพ
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑