CSS MenuMaker
      เอกสารดาวน์โหลดงานทะเบียน
   1.บันทึกข้อความขอใบแสดงผลการเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 2.บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  3.ใบคำร้องขอใบแสดงผลการเรียน(Transcript) (3)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑