CSS MenuMaker
      เอกสารดาวน์โหลดงานทะเบียน
   1.บันทึกข้อความขอใบแสดงผลการเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
   2.บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
   3.ใบคำร้องขอใบแสดงผลการเรียน(Transcript) (3)
   4.บันทึกข้อความ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑