CSS MenuMaker
      อัตลักษณ์บัณฑิตของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

          บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร

          SHAPE  of BCNT โดยมีรายละเอียดดังนี้

              S=Service mind บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนษย์

              H=Health promotion with local wisdom การสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

              A=Analytical thinking การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

              P=Participation การมีส่วนร่วม

              E=Ethics and Moral มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร

          บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก

          สร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ขบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะ ในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเอง
ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม (Ottawa. 1986) ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เอง
และนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านทั้งทางกว้างและทางลึก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑