CSS MenuMaker
   ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน มกราคม ถึง เมษายน 2561

       

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เดือน มกราคม – เมษายน 2561

1.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดตรัง เผยแพร่ลง วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เผยแพร่ลง วารสารวิชาการกรมสนับสนุนการบริการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
3. ผลของโปรแกรมการคิดเชิงบวกและการผ่อนคลายต่อการลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น เผยแพร่ลง วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่พิมพ์ 10 ฉบับที่ 1 วันที่ประกาศ : 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑