CSS MenuMaker
   ขอเปลี่ยนวันปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗

       

     ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     โดยทางวิทยาลัยฯ ขอเลื่อนวันปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗ จากเดิมได้กำหนดให้เป็นระหว่างวันที่ ๒๘ -๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยเปลี่ยเป็นระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๑๒๓ (ตึกอำนวยการ ชั้น ๒)  วันที่ประกาศ : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th