CSS MenuMaker
   โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย ระหว่าง วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558

       
แผ่นผับ  ดาวน์โหลด

 

หนังสือแนบ ดาวน์โหลด วันที่ประกาศ : 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th