CSS MenuMaker
   เรื่องขอยกเลิกการจัดประชุมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

                 ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังได้ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป  ในวันที่ ๒๓–๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรังนั้น   
        ทั้งนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วตามเวลาที่กำหนด แต่จำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจึงขอยกเลิกการจัดการประชุมดังกล่าว   ทั้งนี้ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านทางธนาคารมาแล้ว วิทยาลัยฯจะดำเนินการโอนเงินคืนภายผ่านทางธนาคารและแจ้งให้ทราบต่อไป

 วันที่ประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th