CSS MenuMaker
   ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558

       

ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน  - 17 กรกฏาคม 2558

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้จากคู่มือ

 เอกสารแนบ  1. คู่มืออบรมหลักสูตร ผบก.รุ่น29-2558

                   2.  ใบตอบรับการอบรมรุ่น29

                   3.  ตารางการนำเสนอวิชาการ 

 

                                                                                                   ขอบคุณคะ

                                                                                             งานบริการวิชาการ

  วันที่ประกาศ : 24 เมษายน พ.ศ. 2558

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th