CSS MenuMaker
   ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

       

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

1. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และค่าระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลเมือง นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8” ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 61
2. ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th Hatyai National and International Conference) “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วันที่ประกาศ : 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑