CSS MenuMaker
   รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 4

       

1. รับสมัครฝึกอบรม  ภายในวันที่ 22 ม.ค. 2561

    รหัสผู้ใช้ : หมายเลขบัตรประชาชน 12 หลัก

    รหัสผ่าน : หมายเลขบัตรประชาชน 4 ตัวหลัง

    สมัครฝึกอบรมออนไลน์        

 

2. ชำระเงินค่าสมัคร คนละ 200 บาท 

    วิธีชำระเงิน    โอนผ่าน ATM/ธนาคาร

    ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาตรัง                            

    ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง

    หมายเลขบัญชี  903 – 0 – 37903 - 0


3. การส่งหลักฐานชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 23 ม.ค. 2561

   - ทางระบบ PIMTIS         

   - หรือทางอีเมลล์ chomprang@bcnt.ac.th

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 24 ม.ค. 2561

    ทางเว็บไซต์    www.bcnt.ac.th

 

5. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ม.ค. 2561

 

6. ประกาศผลสอบ ในวันที่ 31 ม.ค. 2561

    ทางเว็บไซต์   www.bcnt.ac.th


7. รายงานตัว พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร และใบส่งตัวเข้ารับการอบรม

    ในวันที่ 11 ก.พ. 2561

 

Download file      

       -หนังสือประชาสัมพันธ์

       -แผ่นพับประชาสัมพันธ์   

       -ใบสมัคร (กรณีข้อมูลในระบบ Error)

       -ใบชำระเงินค่าสมัคร  (กรณีข้อมูลในระบบ Error)                        

** ผู้สมัครสามารถ Download file ใบสมัคร และใบชำระเงินค่าสมัคร ได้โดยกรณีข้อมูลในระบบ Error และสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินทาง Email : chomprang@bcnt.ac.th  หรือ โทรสาร 075211298 ต่อ 121 โปรดระบุเลขบัตรประชาชนและ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้องก่อนส่ง..ขอบคุณค่ะ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 - อ.เจียมจิต  โสภณสุขสถิตย์

      โทรศัพท์ 075-211298 ต่อ 119, 081- 6767493

      E-mail : jiamjit@bcnt.ac.th            

 - อ.นันทยา  เสนีย์    

      โทรศัพท์ 075- 211298 ต่อ 119, 085-1323200

      E-mail : nuntayasa@bcnt.ac.th                                              

 -  คุณโฉมปราง ไกรเทพ  (เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ )

      โทรศัพท์  075-211298 ต่อ 256, 086-9408346                    

      E-mail : chomprang@bcnt.ac.th

     โทรสาร 075-211298 ต่อ 121  www.bcnt.ac.th วันที่ประกาศ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑