CSS MenuMaker
   เปิดรับสมัครเข้าประชุมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand ๔.๐

       
!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม!!
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand 4.0"
เป็นวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ได้รับหน่วย CNEU 13 หน่วยคะแนน จากสภาการพยาบาล
สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ 
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ขั้นตอนการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

 

1. สมัครเข้าร่วมประชุม 

  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

  สมัครฝึกอบรมออนไลน์ทางระบบ PIMTIS ได้ที่   

   http://pimtis.pi.ac.th/institute/page/991000

 


 

Username : เลขบัตรประชาชน13หลัก
Password : เลขท้ายบันประชาชน4ตัวหลัง
 

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท

  วิธีชำระเงิน  

  โอนผ่าน ATM หรือ ผ่านธนาคาร

  ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล       

  บรมราชชนนี ตรัง หมายเลขบัญชี              

  903–0–37903-0

  ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาตรัง

 

3. ส่งหลักฐานชำระค่าลงทะเบียน

 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

  ส่งหลักฐานออนไลน์ทางระบบ PIMTIS ได้ที่

 http://pimtis.pi.ac.th/institute/page/991000

  หรือโทรสารหมายเลข 075-211298 ต่อ 121

 

4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

  ทางเว็บไซต์ www.bcnt.ac.th

 

5. เอกสารDownload

  -หนังสือประชาสัมพันธ์

  -หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการประชุมฯ

  -แผ่นพับประชาสัมพันธ์

   -ใบสมัคร วันที่ประกาศ : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑