CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561

       

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง

รุ่นที่ 32/2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ระหว่างวันที่ 2-27 กรกฎาคม 2561

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คู่มือ

ใบตอบรับการอบรม วันที่ประกาศ : 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑