CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๑

       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๑

>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
>>สถานที่การสอบคัดเลือกรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้พยาบาล วันที่ประกาศ : 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑