CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมวิชาการเรื่อง ?การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

       

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  >>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม<< วันที่ประกาศ : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑