CSS MenuMaker
   รับสมัครบุคคลเข้าประชุม โครงการประชุมวิชาการทิศทางและแนวโน้มการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0

       

-  หนังสือประชาสัมพันธ์ (รอข้อมูล)
-  ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมประชุม  

    1. รับสมัครเข้าประชุมตั้งแต่บัดนี้จนถึง 

        วันที่ 31 มกราคม 2562


              qrcode-โครงการประชุมวิชาการทิศทางและแนวโน้มการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0  รุ่นที่ 1.png

           - สมัครฝึกอบรมออนไลน์โดย Scan QR code หรือ

 - สมัครเข้าอบรมผ่านทางระบบ PIMTIS ได้ที่  http://pimtis.pi.ac.th/institute/page/991000

    2. ไม่มีค่าลงทะเบียน   

    3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

        ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

        ทางเว็บไซต์ www.bcnt.ac.th

   4.  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

        ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

        ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ประกาศ : 4 มกราคม พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑