CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

        รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 วันที่ประกาศ : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑