CSS MenuMaker
   ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2

        ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2
ใบสมัคร
 วันที่ประกาศ : 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑