CSS MenuMaker
   ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Update trauma and emergency care for nurse

       

ประกาศประชาสัมพันธ์
ใบสมัคร
แผ่นพับ วันที่ประกาศ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑