CSS MenuMaker
พบ 36 รายการ แสดงหน้าที่ 2 จาก 2
ก่อนหน้า | 1 | 2 | ถัดไป

ӴѺ ǻЪѹ ҹ ѹС
| 1 | โครงการ การบริหารงบประมาณและพัสดุแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 0 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป 0 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
| 3 | โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2558 0 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
| 4 | ขอเปลี่ยนวันปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗ 22 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
| 5 | ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 27 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
| 6 | ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกอบรมหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 24 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
| 7 | ขยายเวลารับสมัคร” หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 16 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 22 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
| 8 | ประกาศ..รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปัฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 16 24 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
| 9 | รับสมัคร” หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 16 28 25 เมษายน พ.ศ. 2557
| 10 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า จัดประชุมวิชาการประจำปี เรื่องการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 33 2 เมษายน พ.ศ. 2557
| 11 | วพบ.ตรัง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า วพบ.ตรัง เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 7 57 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th