CSS MenuMaker
พบ 21 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 1
ก่อนหน้า | 1 | ถัดไป

ӴѺ ǧҹԡԪҡ ҹ ѹС
| 1 | ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 0 10 มกราคม พ.ศ. 2561
| 2 | รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 4 0 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560
| 3 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 (รอบที่2) 0 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
| 4 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 2) 0 12 เมษายน พ.ศ. 2560
| 5 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในการเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 2) 0 7 เมษายน พ.ศ. 2560
| 6 | ประกาศรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 3) 0 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
| 7 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 1) 0 13 มีนาคม พ.ศ. 2560
| 8 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในการเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 0 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
| 9 | ประกาศรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 2) 0 16 มีนาคม พ.ศ. 2560
| 10 | รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ ๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ 0 4 มกราคม พ.ศ. 2560
| 11 | ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 (รอบที่ 2) 0 4 มกราคม พ.ศ. 2560
| 12 | เปิดรับสมัครอบรม...หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 3 0 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559
| 13 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม:โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย 0 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
| 14 | รับสมัครเข้าอบรม...โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย 0 26 กันยายน พ.ศ. 2559
| 15 | เชิญครูแนะแนวและผู้เกี่ยวข้องร่วมโครงการสร้างภาพลักษณ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 0 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
| 16 | ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (สำรอง) 0 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
| 17 | กำหนดการปฐมนิเทศ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 9 0 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
| 18 | ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 0 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
| 19 | รับสมัคร ..เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ“นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (นนส.) ภาคใต้ปี 2559 0 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558
| 20 | ประกาศ...รับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( 1ปี ) รุ่นที่ 9 0 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
| 21 | โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”ประจำปีงบ ๒๕๕๙ 0 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th