พบ 31 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 2
ก่อนหน้า | 1 | 2 | ถัดไป

ӴѺ ǧҹԡԪҡ ҹ ѹС
| 1 | โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่บรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 0 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
| 2 | เปิดรับสมัครเข้าประชุมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand ๔.๐ 0 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
| 3 | ขยายรับสมัครเข้าอบรม "โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากร" 0
| 4 | ประกาศรับสมัครเข้าอบรม "โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากร" 0
| 5 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิ่บัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 (รอบที่ 2) 0 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 6 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 (รอบที่2) 0 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 7 | รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 4 (รอบที่2) 0 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 8 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 0 31 มกราคม พ.ศ. 2561
| 9 | ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 0 26 มกราคม พ.ศ. 2561
| 10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเขัาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 0 24 มกราคม พ.ศ. 2561
| 11 | ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 0 10 มกราคม พ.ศ. 2561
| 12 | รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 4 0 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560
| 13 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 (รอบที่2) 0 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
| 14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 2) 0 12 เมษายน พ.ศ. 2560
| 15 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในการเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 2) 0 7 เมษายน พ.ศ. 2560
| 16 | ประกาศรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 3) 0 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
| 17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 1) 0 13 มีนาคม พ.ศ. 2560
| 18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในการเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 0 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
| 19 | ประกาศรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 2) 0 16 มีนาคม พ.ศ. 2560
| 20 | รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ ๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ 0 4 มกราคม พ.ศ. 2560
| 21 | ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 (รอบที่ 2) 0 4 มกราคม พ.ศ. 2560
| 22 | เปิดรับสมัครอบรม...หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 3 0 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559
| 23 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม:โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย 0 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
| 24 | รับสมัครเข้าอบรม...โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย 0 26 กันยายน พ.ศ. 2559
| 25 | เชิญครูแนะแนวและผู้เกี่ยวข้องร่วมโครงการสร้างภาพลักษณ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 0 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th