>
CSS MenuMaker
พบ 35 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 2
ก่อนหน้า | 1 | 2 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เปิดรับสมัครเด็กวัยก่อนเรียน อายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี " 0 17 กันยายน พ.ศ. 2561
| 2 | ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมวิชาการเรื่อง ?การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 0 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 3 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๑ 0 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 4 | ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561 0 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 5 | โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่บรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 0 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
| 6 | เปิดรับสมัครเข้าประชุมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand ๔.๐ 0 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 7 | ขยายรับสมัครเข้าอบรม "โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากร" 0
| 8 | ประกาศรับสมัครเข้าอบรม "โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากร" 0
| 9 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิ่บัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 (รอบที่ 2) 0 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 (รอบที่2) 0 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 11 | รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 4 (รอบที่2) 0 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 12 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 0 31 มกราคม พ.ศ. 2561
| 13 | ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 0 26 มกราคม พ.ศ. 2561
| 14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเขัาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 0 24 มกราคม พ.ศ. 2561
| 15 | ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 0 10 มกราคม พ.ศ. 2561
| 16 | รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 4 0 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560
| 17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 (รอบที่2) 0 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
| 18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 2) 0 12 เมษายน พ.ศ. 2560
| 19 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในการเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 2) 0 7 เมษายน พ.ศ. 2560
| 20 | ประกาศรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 3) 0 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
| 21 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 1) 0 13 มีนาคม พ.ศ. 2560
| 22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในการเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 0 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
| 23 | ประกาศรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 2) 0 16 มีนาคม พ.ศ. 2560
| 24 | รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ ๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ 0 4 มกราคม พ.ศ. 2560
| 25 | ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 (รอบที่ 2) 0 4 มกราคม พ.ศ. 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑