>
CSS MenuMaker
พบ 44 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 2
ก่อนหน้า | 1 | 2 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๕ 0 17 มกราคม พ.ศ. 2562
| 2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 0 11 มกราคม พ.ศ. 2562
| 3 | รับสมัครบุคคลเข้าประชุม โครงการประชุมวิชาการทิศทางและแนวโน้มการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 0 4 มกราคม พ.ศ. 2562
| 4 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 0 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
| 5 | รับสมัครบุคคลเข้าอบรม โครงการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 5 0 3 มกราคม พ.ศ. 2562
| 6 | แบบฟอร์มการชำระเงินค่าเล่าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 0 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 7 | การเปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) รุ่นที่ 11 0 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 8 | ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) รุ่นที่ 11 0 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 9 | เปิดรับสมัครเข้าอบรม : โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0 0 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 10 | "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เปิดรับสมัครเด็กวัยก่อนเรียน อายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี " 0 17 กันยายน พ.ศ. 2561
| 11 | ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมวิชาการเรื่อง ?การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 0 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 12 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๑ 0 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 13 | ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561 0 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 14 | โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่บรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 0 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
| 15 | เปิดรับสมัครเข้าประชุมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand ๔.๐ 0 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 16 | ขยายรับสมัครเข้าอบรม "โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากร" 0
| 17 | ประกาศรับสมัครเข้าอบรม "โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากร" 0
| 18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิ่บัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 (รอบที่ 2) 0 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 19 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 (รอบที่2) 0 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 20 | รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 4 (รอบที่2) 0 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 21 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 0 31 มกราคม พ.ศ. 2561
| 22 | ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 0 26 มกราคม พ.ศ. 2561
| 23 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเขัาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 0 24 มกราคม พ.ศ. 2561
| 24 | ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 0 10 มกราคม พ.ศ. 2561
| 25 | รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 4 0 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑