>
CSS MenuMaker
พบ 54 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 3
ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | นโยบาบด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 0 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
| 2 | ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 0 9 มกราคม พ.ศ. 2563
| 3 | ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Update trauma and emergency care for nurse 0 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
| 4 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พศ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๒ 0 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 5 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบที่ ๒)เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ 0 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 6 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๒ 0 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 7 | ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 0 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 8 | ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 0 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 9 | หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ 2562 0 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
| 10 | ประกาศการเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2562 0 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
| 11 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๕ 0 17 มกราคม พ.ศ. 2562
| 12 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 0 11 มกราคม พ.ศ. 2562
| 13 | รับสมัครบุคคลเข้าประชุม โครงการประชุมวิชาการทิศทางและแนวโน้มการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 0 4 มกราคม พ.ศ. 2562
| 14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 0 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
| 15 | รับสมัครบุคคลเข้าอบรม โครงการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 5 0 3 มกราคม พ.ศ. 2562
| 16 | แบบฟอร์มการชำระเงินค่าเล่าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 0 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 17 | การเปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) รุ่นที่ 11 0 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 18 | ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) รุ่นที่ 11 0 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 19 | เปิดรับสมัครเข้าอบรม : โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0 0 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 20 | "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เปิดรับสมัครเด็กวัยก่อนเรียน อายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี " 0 17 กันยายน พ.ศ. 2561
| 21 | ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมวิชาการเรื่อง ?การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 0 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) รุ่นที่ ๑๑ 0 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 23 | ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561 0 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 24 | โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่บรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 0 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
| 25 | เปิดรับสมัครเข้าประชุมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand ๔.๐ 0 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑