CSS MenuMaker
พบ 36 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 2
ก่อนหน้า | 1 | 2 | ถัดไป

ӴѺ ǧҹԨ ҹ ѹС
| 1 | รับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) 0
| 2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 0 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
| 3 | ประกาศ...รับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( 1ปี ) 0 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
| 4 | ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความดันโลหิต ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะความดินโลหิตสูง 0 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558
| 5 | ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฮูล่าฮูปต่อ น้ำหนักตัว และเส้นรอบเอว ของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในจังหวัดตรัง 0 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558
| 6 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ด้านอนามัยส่วนบุคคล 0 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558
| 7 | ประกาศแนวทาง 0 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558
| 8 | ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558
| 9 | โครงการตำรา วพบ.ตรัง 0 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558
| 10 | นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พศ.2555-2559) 0 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558
| 11 | จรรยาบรรณนักวิจัย 0 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558
| 12 | ประกาศ ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 0 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
| 13 | ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลัตสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 0 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558
| 14 | ประกาศ ... รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกอบรมหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 0 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
| 15 | ประกาศ วันสอบ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 0 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558
| 16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 รอบที่ 2 0 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
| 17 | เรื่องชุดการแต่งกายของผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 0 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
| 18 | ประกาศ รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 รอบที่ 1ค่ะ 0 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
| 19 | รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 รอบที่ 2 0 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
| 20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 0 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
| 21 | ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29/2558 0 24 เมษายน พ.ศ. 2558
| 22 | ประกาศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 0 20 เมษายน พ.ศ. 2558
| 23 | ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักญภาพด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 0 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
| 24 | เรื่องขอยกเลิกการจัดประชุมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป 0 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
| 25 | โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการพัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย ระหว่าง วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 0 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th