CSS MenuMaker
   การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

       

นักศึกษาใหม่ รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา o๘.๐o น. ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดยศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้            

            ๑.รายละเอียดการรายงานตัว
            ๒.เอกสารดาวน์โหลดสำหรับประกอบการรายงานตัว

            ๓.ใบชำระเงิน (กรุณาชำระในวันที่กำหนด)
                    -ใบชำระเงิน สำหรับนักศึกษาหญิง
                    -ใบชำระเงิน สำหรับนักศึกษาชาย            

            ๔.รายละเอียดค่าใช้จ่าย

            ๕.ระเบียบการแต่งกาย

หมายเหตุ  : ผู้ที่พิมพ์ใบชำระเงินก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 กรุณาพิมพ์ใบชำระเงินใหม่

              : เมื่อนักศึกษาใหม่รายงานตัวเรียบร้อย สามารถเดินทางกลับบ้านได้ และเข้าหอพักเพื่อเตรียมความพร้อม

                วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00น.

 

  วันที่ประกาศ : 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑