CSS MenuMaker
   แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบสำรวจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

       

1.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2.แบบสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 


  วันที่ประกาศ : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑