CSS MenuMaker
   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560

       

1.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560

2.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

3.บัญชีเงินฝากธนาคาร

4.รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

5.รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

6.บัญชีใบสำคัญ,เจ้าหนี้ วันที่ประกาศ : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑