รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561

       

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561

1.บันทึกข้อความ

2.รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561

3.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงปม.

4.รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ วันที่ประกาศ : 11 เมษายน พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ??????????

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th