CSS MenuMaker
   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

       

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

คลิกดูรายละเอียดตามลิงค์แต่ละหัวข้อ

1.บันทึกข้อความขออนุญาติขึ้นหน้าเว็บ

2.รายงานงบทดลองเดือน ก.พ. 62

3.รายงานเจ้าหนี้


4.รายงานลุกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุน

5.รายงานบัญชีรับสินค้าใบสำคัญ

6.รายงานใบสำคัญค้างจ่าย วันที่ประกาศ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑