CSS MenuMaker
   รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4

       

บันทึกข้อความขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเวปไซต์ของหน่อยงาน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4 วันที่ประกาศ : 29 กันยายน พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑