CSS MenuMaker
   รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2561

        รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2561

 วันที่ประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑