CSS MenuMaker
   รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑

        รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑
ดูรายละเอียดคลิก

 วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑