CSS MenuMaker
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉพาะงบลงทุน

        แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉพาะงบลงทุน

 วันที่ประกาศ : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑